Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN VERKOOP EN INSTALLATIE

EQUAL ENERGY, JULI 2022

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden voor particulieren inzake de verkoop en installatie (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van (1) ieder aanbod van Equal Energy aan een Klant inzake haar Werk dan wel (1) iedere (rechts)handeling die verband houdt met de voorbereiding, de totstandkoming dan wel de uitvoering van een Overeenkomst.

1.2 Bij strijdigheid tussen een bepaling van de Algemene Voorwaarden en een bepaling van de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

1.3 Begrippen die relevant zijn voor de (interpretatie van de) Algemene Voorwaarden en als zodanig een definitie zijn, worden ofwel in de tekst met kapitalen aangeduid of staan opgenomen in artikel 14.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door Equal Energy eenzijdig worden gewijzigd. Tenzij anders overeengekomen, treden de wijzigingen in werking 30 dagen na de dag waarop zij aan Klant zijn medegedeeld. Dat kan door middel van een persoonlijke kennisgeving of algemene kennisgeving. Als algemene kennisgeving geldt een kennisgeving dat de voorwaarden zijn gewijzigd, geplaatst in een of meer dag- of weekbladen die in het gebied waar Equal Energy werkzaam is verspreid worden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten indien het Werk nog niet is opgeleverd. De Overeenkomst wordt alsdan, met inachtneming van de wijziging, stilzwijgend voortgezet. Indien de Klant een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst binnen 30 dagen na ingang van de nieuwe voorwaarden opzeggen.

1.5 De kopjes in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts opgenomen ten behoeve van overzichtelijkheid en verwijzing, en niet ten behoeve van de uitleg van deze Algemene Voorwaarden c.q. Overeenkomst.

1.6 Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden wordt op verzoek van de Klant onverwijld kosteloos toegezonden en zijn tevens te vinden op de website equalenergy.nl.

1.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gebaseerd op de AVIC-voorwaarden van Techniek Nederland

2. Aanbod, tot stand komen Overeenkomst en herroeping

2.1 Equal Energy en de Klant kunnen op diverse manieren in contact treden (digitaal, telefonisch, via een Partner of schriftelijk). Na het contact, zal Equal Energy een aanbod voor het Werk langs elektronische weg doen.

2.2 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Equal Energy niet. Het aanbod bevat in ieder geval een weergave van:

– de prijs inclusief BTW;

– de planning van de start van het Werk en de duur daarvan

– de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling.

2.3 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door of in opdracht van Equal Energy zijn opgesteld, blijven haar eigendom. Door het aangaan van de Overeenkomst verkrijgt de Klant het eigendom van het voorgaande, onverminderd de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Equal Energy en/of derden wat betreft de Installatie en de daarbij behorende technologie en/of ontwerpen. Klant verkrijgt wat betreft die intellectuele en industriële eigendomsrechten alleen het gebruiksrecht om daarmee de Installatie en toebehoren in te zetten voor eigen gebruik.

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien hierover niets vermeld staat zal het aanbod een maximale geldigheidsduur kennen van 30 dagen.

2.5 Indien Equal Energy kosten voor het opstellen van een aanbod hanteert, zal zij dit voorafgaand aan het uitbrengen van het aanbod melden. Die kosten dienen ook door de Klant betaald te worden indien de Klant het aanbod niet accepteert. In geval de Klant niet in gaat op het aanbod maar wel voor de kosten van het opstellen van het aanbod heeft betaald, gaan de bij de offerte behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen in eigendom over op de Klant.

2.6 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van het aanbod van Equal Energy.

2.7 Het plaatsen van de Installatie wordt gezien als maatwerk en na plaatsing bestaat er geen recht om de Overeenkomst te annuleren. Wel kan de Klant de Overeenkomst annuleren tot 14 dagen nadat het aanbod is aanvaard, met dien verstande dat als de plaatsing binnen deze 14 dagen valt, de herroepingstermijn loopt tot de Monteur start met de installatie. Nadat de Monteur start met de werkzaamheden, is herroeping niet mogelijk. Bij een herroeping zal Equal Energy als de Klant een bedrag betaald heeft, dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen.

3. Plaatsing

3.1 De Installatie dient uitsluitend door de Monteur te worden geplaatst. De Klant kan niet zelf een monteur inschakelen voor de plaatsing of het zelf doen.

3.2 De plaats van de Installatie en de wijze van uitvoering van de leidingaanleg wordt in overleg met de Klant door de Monteur of Partner vastgesteld, volgens de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en/of plaatsingsinstructie van de fabrikant.

3.3 De kosten voor het aansluiten van elektra, watervoorziening en eventuele bouwkundige voorzieningen in verband met het plaatsen van het Installatie zijn voor rekening van de Klant.

4. Verplichtingen van Equal Energy

4.1 Equal Energy zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uitvoeren. Werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van Equal Energy, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Met betrekking tot de Installatie en de uitvoering van het Werk neemt Equal Energy de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften die zich tussen het aanbod en de uitvoering van het Werk voor doet, kan door Equal Energy aan de Klant worden doorberekend.

4.3 Equal Energy is verplicht de Klant te wijzen op:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;

– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waar aan het Werk wordt verricht;

– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;

– onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens.

4.4 Equal Energy is aansprakelijk voor directe zaak- en/of personenschade die haar kan worden, toegerekend conform de dekking van de wettelijke aansprakelijkheidspolis van Equal Energy, maar de aansprakelijkheid van Equal Energy zal nooit meer zijn dan € 450.000,- per gebeurtenis en voor alle schadegevallen in een jaar betreffende alle Klanten nooit meer dan € 1.500.000,-.

4.5 Aan Equal Energy kan in ieder geval niet de schade worden toegerekend:

die geen verband houdt met huishoudelijk gebruik (dus zakelijk/bedrijfsmatig gebruik);

– de werking/aanleg van bestaande installaties en aansluitingen;

– schade door bevriezing, blikseminslag en vervuiling;

– lekkages of storingen in het elektriciteitsnet;

– onoordeelkundig gebruik of overmacht.

4.6 Equal Energy is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade dan de in artikel 4.4 genoemde schade, waaronder expliciet verstaan de niet-aansprakelijkheid voor:

– indirecte c.q. gevolgschade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot winst- of inkomensderving.

– schade en kosten in de ruimste zin des woords, verband houdende met de bij de fabricage of verpakking van (delen van) de Installatie ontstane productgebreken die een veiligheidsrisico met zich meebrengen en waar mogelijk een terugroepactie door de fabrikant voor wordt opgestart. Klant heeft op basis van productaansprakelijkheid wat betreft deze kosten en schade verhaal op de fabrikant, overeenkomstig het bepaalde in de wet.

 

5. Verplichtingen van de Klant

5.1 De Klant stelt Equal Energy in de gelegenheid het Werk te verrichten.

5.2 De Klant zorgt ervoor dat Equal Energy tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en/of toestemming van de eigenaar van aan pand als de Klant niet de eigenaar is) en de door de Klant voor het Werk te verschaffen gegevens. Equal Energy geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.

5.3 De Klant verschaft de haar ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, water en andere nutsleveringen zijn voor haar rekening.

5.4 De Klant draagt zo nodig zorg voor een opslagruimte voor het materiaal benodigd voor het Werk.

5.5 De Klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van Equal Energy behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Klant Equal Energy hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.6 Indien de aanvraag van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid of door andere omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is, dient de Klant de daarmee voor Equal Energy verband houdende kosten en schade te vergoeden indien deze de Klant kan worden toegerekend.

5.7 De Klant draagt het risico voor kosten schade veroorzaakt door:

– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

– onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;

– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht, waaronder maar niet beperkt tot de aanwezigheid van asbest;

– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld;

– onjuistheden in de door of namens Klant verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van Equal Energy de Klant te waarschuwen op grond van artikel 3.

5.8 Onderdeel van het Werk betreft niet het amoveren en/of buitengebruik stellen van bestaande (verwarmings)installaties, waterleidingen en afvoerkanalen en dit is de verplichting van de Klant. Indien het Werk niet kan worden uitgevoerd doordat eerst bestaande (verwarmings)installaties buiten gebruik gesteld moeten worden, is dit het risico van de Klant en komen de kosten voor rekening van de Klant.

5.9 In geval van een tekortkoming van Equal Energy bij de uitvoering van de overeenkomst, wijst de Klant de Equal Energy daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de Equal Energy reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

5.10 De Installatie is enkel bedoeld om in te zetten voor huishoudelijk gebruik. Equal Energy kan geen verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid aanvaarden voor een ander gebruik dan het voorgaande.

5.11 De Klant dient zelf te zorgen voor onderhoud aan de Installatie. Equal Energy zal bij oplevering de onderhoudsinstructies van de fabrikant(en) van de Installatie kenbaar maken.

5.12 De Klant dient zelf te zorgen voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering.

5.13 Indien de fabrikant van (delen van de) Installatie een terugroepactie initieert i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken die een veiligheidsrisico met zich meebrengen, dient de Klant te handelen conform de door Equal Energy of de fabrikant in die gevallen bekendgemaakte terugroepprocedure en verleent de Klant daar medewerking aan. Indien Equal Energy genoodzaakt is medewerking te verlenen aan terugroepacties van fabrikanten, zal de Klant aan zulke maatregelen voor eigen rekening en risico medewerking verlenen.

 

6. Beëindiging van het Werk voor oplevering

Door de Klant

6.1 De Klant kan de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

6.2 Partijen zijn verplicht er aan mee te werken dat bij beëindiging van het Werk in onvoltooide staat dit zo spoedig mogelijk wordt opgeleverd.

6.3 Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het Werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

6.4 Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Equal Energy verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.

6.5 De Klant zal Equal Energy de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in artikel 4 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.

Door Equal Energy

6.6 Equal Energy heeft het recht de Overeenkomst voorafgaand aan het Werk te beëindigen, indien wordt geconstateerd dat de locatie waar het Werk dient te worden geïnstalleerd niet geschikt is voor het Werk of anderszins redelijkerwijs van Equal Energy niet verwacht kan worden de Overeenkomst uit te voeren. Bij deze beëindiging zal Equal Energy als de Klant een bedrag betaald heeft, dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de beëindiging terugbetalen. Indien de onmogelijkheid om het Werk uit te voeren aan de Klant is te wijten en in artikel 7 staat genoemd, heeft Equal Energy het recht om voorrijkosten in rekening te brengen.

7. Meer- en minderwerk

7.1 De Klant heeft het recht meer- en minderwerk aan Equal Energy op te dragen mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom c.q. richtprijs en deze opdracht vooraf door Klant met Equal Energy wordt overeengekomen.

7.2 In het geval van de door de Klant opgedragen meerwerk, kan Equal Energy alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de Klant tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Klant dit reeds zelf had moeten begrijpen.

7.3 Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300 wordt, behoudens in spoedeisende omstandigheden, vooraf schriftelijk (waaronder ook verstaan via elektronische weg) overeengekomen.

7.4 Het ontbreken van een document laat de aanspraken van Equal Energy of de Klant op verrekening van meerwerk of minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

8. Onvoorziene omstandigheden

8.1 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Equal Energy hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Klant.

8.2 Indien Equal Energy de Klant niet kan bereiken in het geval van onvoorziene omstandigheden, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

8.3 Eventuele extra kosten die Equal Energy moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Klant worden vergoed.

8.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen.

9. Overmacht

9.1 Wordt de uitvoering van het Werk onmogelijk door een oorzaak die noch de Klant noch Equal Energy kan worden toegerekend, dan is de partij die zich beroept op de onmogelijkheid gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

 

10. Oplevering

10.1 Het Werk is opgeleverd wanneer Equal Energy aan de Klant heeft schriftelijk medegedeeld dat het voltooid is en de Klant het Werk heeft aanvaard. Het ontbreken van een opleverdocument laat de voltooiing van het Werk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de oplevering door Equal Energy.

10.2 Het Werk, ongeacht de aanwezigheid van een opleverdocument, wordt als opgeleverd beschouwd:

– hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de Klant van Equal Energy de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en de Klant heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden;

– hetzij wanneer de Klant de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in gebruik neming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

10.3 Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aangegeven wordt iedere door Equal Energy vermelde opleveringsdatum aangemerkt als zijnde een vermoedelijke datum van oplevering.

 

11. Betaling

Vooruitbetaling en zekerheid

11.1 Equal Energy is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.

11.2 Na het sluiten van de Overeenkomst waarbij geen vooruitbetaling is bedongen, kan Equal Energy zekerheid bedingen voor het niet vooruitbetaalde. Indien en zolang de Klant in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Equal Energy gerechtigd de uitvoering van het Werk te onderbreken.

Eindafrekening

11.3 Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Equal Energy bij de Klant de eindafrekening in, zo de Klant aanvullend op de vooruitbetaling nog bedragen verschuldigd is.

11.4 De eindafrekening bevat een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. Als er sprake is geweest van werkzaamheden in regie, bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten.

11.5 Betaling van rekeningen van Equal Energy vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst door de Klant van de rekening. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling van de eindafrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

Nakoming betalingsverplichtingen

11.6 Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de facturen, wordt de Klant wettelijk geacht zonder enige gebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin wordt door Equal Energy een aanmaning verzonden waarin de Klant nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning te betalen en waarin wordt vermeld welk bedrag aan incassokosten na het verstrijken van de 14 dagen bij de Klant in rekening wordt gebracht. Bij niet tijdige betaling is de Klant bovendien de van toepassing zijnde wettelijke rente verschuldigd.

Opschortingsrecht Klant

11.7 Indien het opgeleverde Werk niet voldoet aan de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

11.8 Het niet-gebruiken van het Installatie alsmede het niet goed functioneren van het Installatie welke aan de Klant is toe te rekenen – bijvoorbeeld maar niet beperkt tot niet-gebruik of niet goed functioneren van de installatie ten gevolge van de een onderbroken elektriciteitslevering, om wat voor reden dan ook – levert geen redenen op voor staking dan wel opschorting van de betalingsverplichting.

11.9 Equal Energy blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

12. Garantie

12.1 Equal Energy garandeert voor een termijn van 18 maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos worden verholpen.

12.2 Equal Energy zal waar mogelijk bij fabrikanten een fabrieksgarantie bedingen waar de Klant na ommekomst van de garantietermijn aanspraak op kan maken. Indien er sprake is van een fabrieksgarantie zal dit in het aanbod, de Overeenkomst of uiterlijk bij oplevering aan de Klant kenbaar worden gemaakt alsmede de condities die de fabrikant aan haar garantie verbindt.

12.3 De garantie vervalt indien:

– gebreken aan de Installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan Equal Energy worden gemeld;

– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de Klant die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

– het gebrek geen gevolg is van het Werk;

– gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Equal Energy aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de Installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de Klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen;

– gedurende de garantieperiode niet het onderhoud is verricht dat Equal Energy en/of haar fabrikanten hebben geadviseerd;

– de Klant niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

12.4 Equal Energy zal als een gebrek niet onder garantie door haar verholpen dient te worden, het recht hebben kosten die zij in redelijke heeft gemaakt in rekening te brengen, waaronder verstaan maar niet beperkt tot de voorrijkosten. Dit vermeerderd met de eventuele kosten van herstel; deze herstelkosten worden in het kader van deze Algemene Voorwaarden als meerwerk gezien.

 

13. Geschillen en klachtenprocedure Equal Energy

13.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en onder deze Algemene Voorwaarden vallende rechtsverhouding, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

13.2 Als de Klant van mening is dat deze niet naar behoren is geholpen door Equal Energy, de Monteur of Partner, dan stelt Equal Energy dat op prijs te vernemen en kan de Klant een klacht indienen. Bij een klacht neemt Equal Energy op de kortst mogelijke termijn contact met de Klant op om gezamenlijk te kijken wat het probleem is en of en hoe een oplossing kan worden gevonden. Voor klachten kan de Klant zich richten tot:

Equal Energy B.V.

Emmasingel 33, 5611 AZ Eindhoven

sales@equalenergy.nl

088 3637 410

14. Definities

14.1 In het kader van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden naast de expliciet in de tekst van de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst gebruikte begrippen, de volgende definities gebruikt:

– Equal Energy: Equal Energy B.V, gevestigd te Eindhoven met het kamer van koophandel nummer 2065187, en/of een aan haar gelieerde onderneming, actief onder de handelsnamen Equal Energy en Premium servicedesk, die deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart, of heeft verklaard.

– Installatie: een apparaat dat primair is bedoeld om te voorzien in verwarming van ruimte en/of (tap)water voor huishoudelijk gebruik, ongeacht de wijze waarop met dat apparaat deze warmte wordt opgewekt.

– Meer- en minderwerk: door de Klant gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Werk die leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.

– Monteur: de door Equal Energy ingeschakelde hulppersoon (die voldoende technisch onderlegd en geschoold is) die de Installatie bij de Klant installeert en in bedrijf stelt.

– Klant: Degene die met Equal Energy een Overeenkomst heeft gesloten.

– Partner: Persoon die in opdracht van Equal Energy gemachtigd is een aanbieding inzake het Werk te doen.

– Overeenkomst: De afspraken tussen Equal Energy en Klant betreffende de (ver)koop van een Installatie, de aansluiting en inwerkingstelling daarvan, in welke overeenkomst afzonderlijke bestanddelen (zoals merk, type, specificaties) nauwkeurig zijn omschreven.

– Werk: de Installatie en alle bijkomende werkzaamheden en/of te leveren materialen benodigd om de Installatie bij de Klant te plaatsen en in bedrijf te stellen.

 

15. Verwerking persoonsgegevens

15.1 Om het aanbod te kunnen doen, de Overeenkomst aan te gaan en het Werk uit te voeren, kan het voorkomen dat Equal Energy persoonsgegevens verwerkt van de Klant en dat deze met derden gedeeld moeten worden. Equal Energy draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens en de doorgifte aan derden voldoet aan geldende wet- en regelgeving en aangaande de verwerking geldt de privacyverklaring opgenomen op de website equalenergy.nl .

15.2 In het kader van de totstandkoming c.q. uitvoering van (bepaalde onderdelen van) het aanbod, de Overeenkomst en (het gebruik van) het Werk, wordt mogelijk informatie van bezoekers die de website van Equal Energy of haar Partners bezoeken verzameld door middel van cookies en andere vergelijkbare technieken. De cookies die door (de Partners van) Equal Energy worden gebruikt, worden vermeld in de privacyverklaring opgenomen op de website van Equal Energy of de Partners.

15.3 De Klant verleent Equal Energy het recht om de verzamelde persoonsgegevens te gebruiken voor de analyse en ontwikkeling van haar producten en diensten en zal die gegevens voor dat gebruik anonimiseren.

16. Slotbepalingen

16.1 Alle in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

16.2 Voorrijkosten bedragen in alle gevallen € 100,-.

16.3 Als de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de Algemene Voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

16.4 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Equal Energy. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

16.5 Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen daarin onverlet. Equal Energy en Klant verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.

-/-

 

KUNNEN WE JE HELPEN?

Direct aan de slag

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring